سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات بروزرسانی شبکه پایش کیفی منابع آب و آلاینده‌های آن و تجزیه و تحلیل آنالیزها با داده های موجود در سطح انتخاب مشاور
2 تجدید مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تامین کننده جهت تهیه و ساخت تورسنگ (گابیون ) بارگیری ، حمل و باراندازی آن تا شهرستان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای
3 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه درسطح استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای
4 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار احداث ساختمان مامور سرای فهرج مناقصه یك مرحله‌ای
5 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار تامین کننده جهت تهیه سنگ از معدن ابارق و بارگیری ، حمل و باراندازی آن در محل های تعیین شده در محدوده مناقصه یك مرحله‌ای
6 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار تامین کننده جهت تهیه و ساخت تورسنگ (گابیون ) بارگیری ، حمل و باراندازی آن تا شهرستان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای
7 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه عملیات رپرگذاری تعدادی از رودخانه های شهرستانهای کرمان ،شهربابک ، راور ، انار و بافت استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای
8 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار پروژه مرمت و بازسازی خط لوله آب بند انحرافی اندوهجرد مناقصه یك مرحله‌ای
9 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه عملیات رپرگذاری تعدادی از رودخانه های شهرستانهای کرمان ،شهربابک ، راور ، انار و بافت استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای
10 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار حفاری 3 حلقه چاه پیزومتر در دشت کرمان مناقصه یك مرحله‌ای
« 1 2 3 4 ... 5 21 » صفحه: