سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 مزایده عمومی اجاره دریاچه سد جیرفت به منظور پاکسازی از انواع ماهی مزایده یك مرحله‌ای
2 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار خرید تجهیزات پایش کیفی سد صفا رود مناقصه یك مرحله‌ای
3 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات تامین خودرو با راننده مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای
4 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی سیستم انتقال آب چشمه روستای جلگه مناقصه یك مرحله‌ای
5 انتخاب پیمانکار بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی مشتمل برشبکه‌ی آبیاری و زهکشی و سد تنظیمی جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای
6 مزایده عمومی فروش خودروهای اسقاط مزایده یك مرحله‌ای
7 مزایده عمومی فروش درختان و مصالح بازیافتی ساختمانهای تملک شده در سد شهیدان امیرتیموری (صفارود) مزایده یك مرحله‌ای
8 انتخاب پیمانکار عملیات آزادسازی رودخانه های دارای مطالعات طرح آزادسازی شهرستان رفسنجان شامل رودخانه شور و صادق آباد مناقصه یك مرحله‌ای
9 فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاوران انجام خدمات گشت و بازرسی، نظارت و کنترل بهره برداری منابع آب استان کرمان استعلام
10 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه درسطح استان مناقصه یك مرحله‌ای
« 1 2 3 4 ... 5 21 » صفحه: