سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار پروژه مرمت و بازسازی خط لوله آب بند انحرافی اندوهجرد مناقصه یك مرحله‌ای
2 مزایده عمومی اجاره دریاچه سد جیرفت به منظور پاکسازی از انواع ماهی مزایده یك مرحله‌ای
3 مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) عملیات ساماندهی ساحل راست رودخانه هلیل پایین دست پل اول جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای
4 آگهی مزایده عمومی فروش خودروهای مازاد بر نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان (فرآیند شماره 25/ج/400) مزایده یك مرحله‌ای
5 مزایده عمومی اجاره دریاچه سد جیرفت به منظور پاکسازی از انواع ماهی مزایده یك مرحله‌ای
6 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار خرید تجهیزات پایش کیفی سد صفا رود مناقصه یك مرحله‌ای
7 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات تامین خودرو با راننده مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای
8 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی سیستم انتقال آب چشمه روستای جلگه مناقصه یك مرحله‌ای
9 انتخاب پیمانکار بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی مشتمل برشبکه‌ی آبیاری و زهکشی و سد تنظیمی جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای
10 مزایده عمومی فروش خودروهای اسقاط مزایده یك مرحله‌ای
« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 23 » صفحه: