سـامانه شفافــ‌سازی

ارسال گزارش عملکرد منابع عمومی

ارسال گزارش عملکرد منابع عمومی

ردیف موضوع عملکرد
1 ارسال گزارش عملکرد منابع عمومی سه ماهه سوم 1400
2 ارسال گزارش عملکرد منابع عمومی سه ماهه چهارم1400
3 ارسال گزارش عملکرد منابع عمومی سه ماهه ششم 1400
4 ارسال گزارش عملکرد منابع عمومی سه ماهه سوم 1401
5 ارسال گزارش عملکرد منابع عمومی سه ماهه چهارم 1401
6 ارسال گزارش عملکرد منابع عمومی سه ماهه ششم 1401
7 ارسال گزارش عملکرد منابع عمومی سه ماهه سوم1402
8 ارسال گزارش عملکرد منابع عمومی سه ماهه چهارم 1402
9 ارسال گزارش عملکرد منابع عمومی سه ماهه ششم 1402

 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :