سـامانه شفافــ‌سازی

اطلاعات تفصیلی هزینه‌کرد سالانه

 

 

اطلاعات تفصیلی هزینه‌کرد سالانه1401 شرکت آب منطقه ای کرمان

 

انتشار اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه جاری 

سال 1400

انتشار اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه جاری

سال 1401

گزارش عملکرد سه ماهه سوم طرح

سال 1400

گزارش عملکرد سه ماهه چهارم طرح

سال 1400

گزارش عملکرد شش ماهه طرح

سال 1400

گزارش عملکرد سه ماهه طرح

سال 1401

 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :