سـامانه شفافــ‌سازی

افراد حقیقی یا حقوقی دریافت‌کننده مجوزهای اعطایی

برای دسترسی به تعداد مجوزهای صادره درسال 1402 کلیک نمائید

برای دسترسی به تعداد مجوزهای صادره در سال 1401 کلیک نمائید

برای دریافت فرآیندهای مرتبط با مجوزهای اعطایی کلیک کنید

 

ردیف

نام مجوز

شرح مجوز

1

صدور پروانه حفر چاه جدید

طبق ماده ٣ قانون توزیع عادلانه آب، استفاده از منابع آبهای زیرزمینی، از طریق حفر هر نوع چاه ، قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور، با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه و مقررات پیش بینی شده در این قانون، نسبت به صدور پروانه حفر و بهرهبرداری اقدام میکند.

2

صدور پروانه حفر چاه به جای چاه

طبق مواد ١١ و ١٣ آییننامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، در صورت نقصان فـاحش آبـدهی و یـا نقـص فنـی چـاه، بنـا بـه درخواست متقاضی، به تشخیص کارشناس و رعایت مسائل فنی، اجازه حفر چاه به جای چـاه صـادر میشـود. اعمـال مقـررات ایـن مـاده مشروط به آن است که صاحبان چاه حداکثر پنج سال پس از خشک شدن و یا نقصان فاحش آب برای اسـتفاده از مقـررات ایـن مـاده بـه ادارات مربوطه مراجعه نمایند. پس از انقضاء مدت مذکور در این ماده تقاضایی قبول نمیشود.

3

صدور مجوز نصب منصوبات چاه‌

پس از تایید اتمام حفاری چاه در مهلت مقرر، با ارائه نتایج آزمایش پمپاژ از سوی متقاضی، تعیین قدرت، نوع و قطر لوله آبده، میزان بهره برداری، تعیین نوع تجهیزات ضروری از جمله کنتور هوشمند حجمی توسط کارشناس پیشنهاد و برابر نظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها اقدام خواهد شد.

4

صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات چاه

اگر قدرت نیرو محرکه جهت پمپاژ و انتقال آب از چاه به اراضی تحت شرب کافی نباشد و پمپاژ با مشکل مواجه گردد متقاضی نسبت به صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و با توجه به نظر کارشناس اقدام می نماید.

5

صدور مجوز کف‌شکنی چاه

طبق ماده ١٠ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، کفشکنی چاههایی که آبدهی آنها نقصان فاحش یافته یا متروکه و مسلوبالمنفعه شدهاند به منظور تأمین آب مجاز پروانه بهره برداری بنا به درخواست متقاضی، به تشخیص کارشناس و رعایت مسائل فنی، با اخذ پروانه مجاز است.

6

صدور پروانه حفر چاه به جای قنات

طبق ماده ١١ آییننامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، در صورت خشک شدن یا نقصان فاحش آبدهی قنات بنا به درخواست متقاضی، به تشخیص کارشناس و رعایت مسائل فنی، اجازه حفر چاه به جای قنات صادر میشود. اعمال مقررات این ماده مشروط به آن است که صاحبان قنات حداکثر پنج سال پس از خشک شدن و یا نقصان فاحش آب برای استفاده از مقررات این ماده به ادارات مربوطه مراجعه نمایند. پس از انقضاء مدت مذکور در این ماده تقاضایی قبول نمیشود.

7

صدور مجوز لایروبی چاه

در صورتیکه چاه دارای پروانه بهره برداری با کاهش فاحش آبدهی مواجه گردد .مالک آن می تواند تا عمق مجاز(عمق مندرج در پروانه)لایروبی چاه موجود را از شرکت آب منطقه ای درخواست نماید. در برخی موارد ممکن است به دلیل عدم لوله گذاری کامل در چاه و جنس مواد درشت دانه و ریزدانه عمقی از چاه پر شده باشد وپس از صدور مجوز لایروبی، رسوبات ریزشی تا عمق مجاز پروانه خارج گردد.

8

صدور مجوز کف‌کنی، لایروبی، ادامه پیشکار، بغل بری، پینه‌برداری قنات و ...

صدورمجوز کف کنی،لایروبی،ادامه پیشکار،بغل بری،پینه برداری قنات جابجایی چاه به دلیل رفع نقص فنی یا کاهش فاحش آبدهی صادر می شود . طبق ماده ١٠ آییننامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، ادامه پیشکار قنواتی که آبدهی آنها نقصان فاحش یافته یا متروکه و مسلوبالمنفعه شدهاند به منظور تأمین آب سابق بنا به درخواست متقاضی، به تشخیص کارشناس، سوابق آماری و رعایت مسائل فنی، با اخذ پروانه مجاز است.

9

صدور مجوز حفر گالری، چاه کمکی، برقوزنی و دوربرداری

حفرگالری عبارتست از حفر تونل های افقی عمود بر جهت جریان آب زیرزمینی درامتداد لایه های آبدار جهت استفاده وبهره برداری بهتر ازسفره زیرزمینی درمناطقی که سفره آب زیرزمینی ضعیف می باشد پیشنهاد می گردد واصولا درچاههای دستی قابل انجام است. اگر چاه به صورت عمیق حفاری شده باشد( دارای لوله جدار باشد) ، و بنا به دلایلی چاه دچار کاهش آبدهی شده باشد جهت دهانه گشاد کردن چاه و یا افزایش قطر حفاری و خارج کردن لوله جدار، درخواست دوربرداری ثبت میشود

10

صدور مجوز تغییر میزان بهره‌برداری چاه

با توجه به درخواست متقاضی برای اصلاح ظرفیت بهره برداری آبدهی چاه پس از طی مراحل اداری مجوز تغییر میزان بهره برداری چاه صادر می گردد.

11

صدور مجوز ادامه حفاری چاه

با توجه به حفر چاه و مشخص شدن سطح ایستابی آب در چاه به لحاظ رسیدن به ابدهی مجاز متقاضی نسبت به صدور مجوز ادامه حفاری چاه اقدام می نماید.

12

صدور مجوز تغییر روش حفاری چاه

از آن‌جایی‌که روش حفاری با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه طبق نظر کارشناس و مصوبه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها تعیین می‌شود و طبق فرم شماره 3- ب آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب از مندرجات الزامی پروانه حفر چاه می‌باشد، تغییر آن صرفاً با اخذ مجوز مجاز است. اگر به هر دلیل مجوز صادره با روش حفاری ثبت شده قابل انجام نباشد و لازم باشد روش حفاری تغییر کند از این فرآیند استفاده می گردد.

13

صدور مجوز اصلاح کروکی چاه

طبق ماده 3 آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، کارشناس ضمن بازدید از محل و بررسی وضعیت زمین مورد تقاضای حفر چاه ، محل مناسبی را حتی‌المقدور با نظرنماینده مالکین و با رعایت ملاحظات فنی مشخص و گزارش لازم توام با کروکی محل را به منظور طرح در کمیسیون رسیدگی به پروانه‌ها به شرکت ارسال می‌نماید. کروکی محل طبق فرم شماره 3- ب آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب از ضمائم الزامی پروانه حفر چاه می‌باشد، و تغییر آن بنا به درخواست متقاضی مستلزم بررسی مجدد و صرفاً با اخذ مجوز مجاز است.

14

صدور پروانه بهره‌برداری از چاه

استفاده از منابع آب های زیرزمینی از طریق حفر چاه یا قنات هر منطقه از استان با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و با توجه خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه ، قوانین و آیین نامه های مربوطه نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام می کند.

15

صدور مجوز پمپاژ ثانویه چاه

برای انتقال آب به اراضی آبخور مجاز و یا اجرای طرح آبیاری تحت فشار در این اراضی، چنانچه نیاز به پمپاژ مجدد از چاههای آب وجود داشته باشد، متقاضیان مکلف می باشند در ابتدا نسبت به ارائه طرح و اخذ تائیدیه از وزارت جهاد کشاورزی (برای طرح آبیاری تحت فشار) اقدام و سپس با ارایه موارد به وزارت نیرو برای اخذ مجوز پمپاژ مجدد اقدام نمایند.

16

صدور مجوز تغییر نوع مصرف آب برداشتی از چاه

طبق مواد ٢٧ و ٢٨ قانون توزیع عادلانه آب، هیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آنرا دارد به مصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده است برساند، لذا هر گونه تغییر نوع مصرف آب برداشتی از چاه بایستی با موافقت وزارت نیرو انجام پذیردبا توجه به درخواست متقاضی برای تامین آب واحد های مختلف حسب اعلام میزان آب مورد نیاز توسط دستگاه مربوطه نسبت به صدور مجوز تغییر نوع مصرف آّب اقدام می گردد

17

تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از چاه

طبق مواد ٢٧ و ٢٨ قانون توزیع عادلانه آب، پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است و هیچ کس حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو مگر به تبع زمین و با اطلاع وزارت نیرو نخواهد داشت .تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از چاه پس از تغییر مالکیت زمین ، آب با توجه به درخواست متقاضی ، طی مراحل اداری و طبق قوانین و بخشنامه های مربوطه انجام می شود.

18

صدور اصلاحیه پروانه بهره‌برداری از چاه

با توجه به احراز عدم انطباق پروانه بهره برداری صادره با قوانین و دستورات جاری متقاضی نسبت به درخواست اصلاحیه پروانه بهره برداری از چاه اقدام مینماید.

19

تمدید اعتبار پروانه بهره‌برداری از چاه

شرکتهای آب منطقهای مکلفاند بنا به درخواست متقاضی هر سه سال یکبار (برای چاههای کشاورزی) و سالانه (برای چاههای با مصارف غیرکشاورزی)، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا مالکان، نسبت به تمدید پروانه بهرهبرداری چاههای آب اقدام نمایند.

20

رسیدگی به درخواست تعیین تکلیف چاه‌های کشاورزی فاقد پروانه

طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری، وزارت نیرو موظف است برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه واقع در کلیه دشتهای کشور که قبل از پایان سال ١٣٨۵ هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاههای تابعه استانی شناسایی شده باشند، بر اساس ظرفیت آبی دشت مرتبط و با رعایت حریم چاههای مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره برداری صادر نماید.

21

تایید ادامه بهره‌برداری از چاه‌های موضوع ماده 5 ق.ت.ع.آ

طبق ماده 5 قانون توزیع عادلانه اب در مناطق غیرممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی ۲۵ متر مکعب در شبانه‌روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری ندارد ولی مراتب باید به اطلاع وزارت نیرو برسد.وزارت نیرو در موارد لازم می‌تواند از این نوع چاهها به منظور بررسی آبهای منطقه و جمع‌آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند.

22 صدور مجوز پمپاژ ثانویه چاه از منابع آب سطحی برای انتقال آب به اراضی تحت شرب اولیه و مجاز منابع آب سطحی و یا اجرای طرح آبیاری تحت فشار در این اراضی، چنانچه نیاز به پمپاژ مجدد از منابع آب سطحی  وجود داشته باشد، متقاضیان مکلف می باشند در ابتدا نسبت به ارائه طرح و اخذ تائیدیه از وزارت جهاد کشاورزی (برای طرح آبیاری تحت فشار) اقدام و سپس با ارایه مستندات لازم به واحد های زیر مجموعه شرکت آب منطقه ای برای اخذ مجوز پمپاژ مجدد مراجعه  نمایند.
 
 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :