سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 مناقصه یك مرحله‌ای
2 مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی جهت انتخاب پیمانکار کارهای باقیمانده طرح سد بافت مناقصه دو مرحله‌ای
3 فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه دو مرحله‌ای
4 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای
5 ارزیابی کیفی انتخاب مشاور شناسایی و مرحله توجیهی اول سدهای سرجنگل فرآیند شماره 34/ب/93،شاهزاده عباس فرآیند شماره 35/ب/93 وفوسک فرآیند شماره 36/ب/93 مناقصه دو مرحله‌ای
6 ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار تهیه و نصب تجهیزات و انتقال اطلاعات نیروگاه سد جیرفت به مرکز دیسپاچینگ جنوبشرق مناقصه دو مرحله‌ای
7 تجدید آگهی انتخاب پیمانکار مرمت و بازسازی سازه های آبی استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای
8 تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار مرمت و بازسازی بند انحرافی اندوهجرد مناقصه یك مرحله‌ای
9 انتخاب پیمانکار مرمت و بازسازی سازه های آبی استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای
10 تجدیدآگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای جهت انتخاب پیمانکار کارهای باقیمانده طرح سد بافت مناقصه دو مرحله‌ای
« 1 ... 19 20 21 22 23 » صفحه: